Spektroskopia molekularna dla metalurgów. Podstawy i zastosowaniaProwadzący: dr hab. Edyta Proniewicz, prof. AGH


Tematyka zajęć obejmuje:

 1. Podstawy spektroskopii
 2. Spektroskopia rotacyjna
 3. Spektroskopia oscylacyjna (Raman i IR)
 4. Rentgenowska spektrometria fotoelektronów (X-ray photoelectron spectroscopy XPS)
 5. Spektroskopia elektronów Augera (Auger electron spectroscopy AES)
 6. Spektrometria mas ionów wtórnych (Secondary ion mass specrtoscopy SIMS)
 7. Spektroskopia jonów rozproszonych (Ion scattering spectroscopy ISS)
  • LEIS - metoda dyfrakcji jonów nieskoenergetycznych (keV)
  • RBS - wysokiej energii (MeV), metoda rozpraszania wstecznego Rutherforda (Rutherford back-scattering spectroscopy)
 8. Spektralna analiza rentgenowska ze wzbudzeniem cząstkami (Particle-induced X-ray emission analysis PIXE)

Tematy prezentacji studenckich:

 1. Zastosowanie spektroskopii Ramana w...
 2. Zastosowanie absorpcyjnej spektroskopii w podczerwienii w...
 3. Zastosowanie rentgenowskiej spektrometria fotoelektronów w...
 4. Zastosowanie spektroskopii elektronów Augera w...
 5. Zastosowanie spektrometrii mas jonów wtórnych w...
 6. Zastosowanie spektroskopii jonów rozproszonych o niskiej energii w...
 7. Zastosowanie metody wstecznego rozpraszania Rutherforda w...
 8. Zastosowanie spektralnej analizy rentgenowskiej ze wsbudzaniem cząstkami w...
 9. ...badaniach związków zawierających metale, powierzchni metali, warstw zawierających metale, stali oraz stopów.

 10. Badania obiektów sztuki zawierających metale metodami spektroskopii molekularnej.
 11. Analiza powierzchni stopów.
 12. Badania procesów korozji metodami spektroskopii molekularnej.
 13. Stal w świetle metod spektroskopii molekularnej.

Zalecana literatura:

 1. J. Michael Hollas, Modern Spectroscopy, John Wiley & Sons.
 2. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN.
 3. D. Briggs, M. P. Seah (Eds.), Practical surface analysis, John Wiley & Sons.
 4. Challa S. S. R. Kumar (Eds.), Surface science tools for nanomaterials characterization, Springer-Verlag.
 5. R. J. H. Clark, R. E. Hester. (Eds.), Spectroscopy of surfaces, John Wiley & Sons.
 6. J. L. Gallardo, M. C. Colin, Surface Spectroscopy:For Engineers and Scientists, CreateSpace Independent Publishing Platform.