prof. dr hab. Edyta Proniewicz (de domo Podstawka)


Strona domowa:


Stanowisko:

Profesor zwyczajny


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 80.


Telefon:

(+48) 12 617-34-96


Adres e-mail:

proniewi@agh.edu.pl


Grupa badawcza:

 • mgr Agnieszka Tąta
 • Grzegorz Boroń

Aktywność naukowa:

 • Badania wpływu porowatości powierzchni metalicznych, ich implementacji innymi metalami oraz korozji na procesy adsorpcji zachodzące na tych powierzchniach,
 • Eksperymentalne i teoretyczne badania struktur molekularnych związków biologicznych,
 • Badania zabytkowych obrazów pochodzących głównie z gdańskich warsztatów malarskich od drugiej poł. XV do XVIII wieku,
 • Spektroskopowa charakterystyka nośników polimerowych,
 • Metody eksperymentalne wykorzystywane w badaniach obejmują głównie:
  • spektroskopię klasycznego rozproszenia Ramana (RS), powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), efektu Ramana wzmocnionego ostrzem (TERS), rezonansowego efektu Ramana (RRS) i rozdzielczego w czasie rezonansowego efektu Ramana (TR3),
  • spektroskopię absorpcyjną w zakresie podczerwieni (IR), powierzchniowo wzmocnioną spektroskopię absorbcyjną w podczerwieni (SEIRAS),
  • rentgenowską spektroskopię fotoelektronów (XPS),
  • dyfraktometrię rentgenowską (XRD),
  • transmisyjną/skaningową mikroskopię elektronową z dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego (TEM/SEM-EDS),
  • metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS).

Aktywność dydaktyczna:

 • Prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych z Chemii Ogólnej dla studentów Wydziału Odlewnictwa oraz studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.
 • Prowadzenie wykładów i zajęć audytoryjnych nt.: „Molecular spectroscopy for metallurgists: Fundamentals and application.” dla studentów II stopnia Wydziału Odlewnictwa AGH.
 • Prowadzenie wykładów nt.: „Modern molecular spectroscopy principles and applications” w ramach International Studies at AGH University of Science and Technology.
 • Prowadzenie zajęć audytoryjnych z „Chemii Fizycznej” dla studentów Wydziału Odlewnictwa AGH.

Udział w projektach badawczych:

 • 2016/21/B/ST4/02135 – "Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu technik SERS, TERS i SEIRA" (finansowany ze środków pozyskanych w ramach projektów NCN, OPUS 11; 2017 – 2021; 1 710 730,00 PLN)

 • S-14149 (finansowany przez Japanese Society for the Promotion of Science; 2014)

 • N N204 354840 – „Synteza i spektroskopowa charakterystyka oraz badania aktywności biologicznej enzymatycznych katalizatorów immobilizowanych na nowych nośnikach polimerowych” (NCN; 2011 – 2014)

 • N N204 544339 – „Badanie metodami spektroskopowymi oddziaływań wybranych aminokwasów i peptydów oraz białek z powłokami bioaktywnymi formowanymi metodami jonowymi oraz laserowymi” (NCN; 2010 – 2013)

 • N N204 159136 – „Badania struktur molekularnych neurotensyny i jej zmodyfikowanych analogów o potencjalnym znaczeniu w terapiach nowotworowych zaadsorbowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych przy wykorzystaniu powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana” (NCN; 2009 – 2012)

 • P 06 067 (grant przyznany przez Japanese Society for the Promotion of Science; 2006 – 2008)

 • 1 T09A 112 30 – „Badania struktur molekularnych bombezyny i jej pochodnych oraz fragmentów zaadsorbowanych na różnorodnych powierzchniach metalicznych przy wykorzystaniu powierzchniowo wzmocnionego efekt Ramana” (DBN; 2006 – 2008)


Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Autorka 129 artykułów/rozdziałów w czasopismach, monografiach i książkach, w tym 105 prac ukazało się w prestiżowych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej o łącznym współczynniku wpływu IF2018/2019 wynoszącycm około 290; index h = 21.


Inne:

 • 10. 2019 - 05.2020 członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne, AGH.

 • od 2017 r. członek Zespołu ds. Inwestycji Aparaturowych na Wydziale Odlewnictwa AGH.

 • od 2017 r. członek Wydziałowej Komisji Bibliotecznej na Wydziale Odlewnictwa AGH.

 • Od 2016 r. Członek Rady Naukowej czasopisma Journal of Casting & Materials Engineering.

 • W latach 2013 - 2018 członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sekcja małopolska.

 • 2013 r. Zaproszony Redaktor czasopisma Journal of Spectroscopy, "Complex Molecular Systems".

 • 09.2008 - 09.2009 pełniąca obowiązki kierownika Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ.