O Katedrze


  Katedra Chemii i Korozji Metali jest jednostką organizacyjną Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie kontynuującą działalność założonego w 1922 roku Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej WO. W początkowym okresie działalności (do 1930 r.) Zakład mieścił się na Krzemionkach, a następnie w gmachu głównym Akademii Górniczo-Hutniczej (pawilon A-0). W 1990 r. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej został przeniesiony do budynku D-8 Wydziału Odlewnictwa przy ul. Reymonta 23.

  Obecnym Kierownikiem Katedry Chemii i Korozji Metali jest dr hab. inż. Maria Starowicz. Zespół badawczy Katedry składa się z 5 pracowników samodzielnych, jednego profesora wizytującego z Francji (prof. Vincent Vignal), 7 pracowników naukowo-dydaktycznych, jednego pracownika technicznego oraz 7 doktorantów.


  Pracownicy Katedry Chemii i Korozji Metali Wydziału Odlewnictwa AGH prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Odlewnictwa oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz audytoryjne z Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej. Ponadto realizowane są zajęcia dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich z zakresu korozji metali i stopów, a także inżynierii powierzchni. Pracownicy Katedry Chemii i Korozji Metali prowadzą również wykłady w języku angielskim dla studentów studiów międzynarodowych organizowanych przez Akademię Górniczo-Hutniczą z przedmiotów: Applied Chemistry in Foundry and Metallurgy Engineering, Corrosion and Corrosion Protection, Practical Electrochemistry, Selected Problems in Surface Engineering.


  W Katedrze Chemii i Korozji Metali realizowane są badania dotyczące procesów korozji metali i stopów oraz elektrochemii metali, półprzewodników i materiałów kompozytowych w wodnych i organicznych roztworach elektrolitów. Badania korozyjne dotyczą między innymi mechanizmów korozji mikrostrukturalnej w mikro- i makro-skali. Ponadto Katedra Chemii i Korozji Metali prowadzi badania przemysłowe mające na celu monitorowanie szybkości korozji instalacji przemysłowych.

  Drugim obszarem zainteresowań naukowych pracowników Katedry są prace związane z otrzymywaniem i badaniem właściwości nanomateriałów otrzymywanych na drodze chemicznej i elektrochemicznej. W Katedrze realizowane są również eksperymentalne i teoretyczne badania struktur molekularnych związków zaadsorbowanych na powierzchniach metalicznego srebra, złota i miedzi otrzymywanych różnorodnymi metodami.