Chemia Ogólna dla studentów studiów niestacjonarnych WO


 Na zajęcia z chemii ogólnej dla studentów I roku Wydziału Odlewnictwa, specjalność Inżynieria Procesów Odlewniczych składają się:

 1. Wykłady, 40 godzin,
 2. Ćwiczenia rachunkowe, 10 godzin,
 3. Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin.


Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Klasyfikacja wzory i nazewnictwo związków nieorganicznych. Typy reakcji chemicznych. Podstawy obliczeń chemicznych. Uzgadnianie reakcji chemicznych, reakcje redox. Stechiometria. Budowa atomu. Układ okresowy a budowa atomu. Właściwości pierwiastków. Budowa cząsteczki. Wiązania chemiczne. Stany skupienia materii. Gazy – równanie gazu doskonałego i rzeczywistego. Roztwory. Dysocjacja elektrolityczna. Reakcje w roztworach wodnych. Hydroliza soli. Obliczanie pH roztworu oraz jego pomiar. Analiza ilościowa (alkalimetria, acydymetria, oksydymetria). Reakcje elektrochemiczne. Pomiar potencjału, rodzaje elektrod. Szereg napięciowy metali. Reakcje metali z kwasami. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza, powłoki galwaniczne. Otrzymywanie metali z rud i metodą elektrolityczną. Charakterystyka pierwiastków poszczególnych grup układu okresowego i ich związków. Elementy chemii organicznej i chemii polimerów. Zastosowanie tworzyw sztucznych w odlewnictwie.


Wykłady prowadzi ???.


Tutaj można znaleźć zakres materiału do egzaminu z chemii ogólnej.


Ćwiczenia rachunkowe obejmują następujący zakres materiału:

 1. Klasyfikacja związków. Wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy związków.
 2. Równania chemiczne. Obliczenia według równań reakcji chemicznych.
 3. Prawa gazowe w obliczeniach stechiometrycznych.
 4. Reakcje utleniania-redukcji (redoks).
 5. Stężenia roztworów, przeliczanie stężeń.

Materiały do ćwiczeń rachunkowych:

 1. Podstawy obliczeń chemicznych.
 2. Reakcje utleniania i redukcji.

Ćwiczenia prowadzi: ???.


Ćwiczenia laboratoryjne według następującego harmonogramu:

 1. Data:
  1. Przepisy BHP, podział na zespoły, warunki zaliczenia.
  2. Klasyfikacja związków nieorganicznych. Typy reakcji chemicznych. Teoria i instrukcja
 2. Data:
  1. Równowagi w roztworach elektrolitów. Teoria i instrukcja
  2. Szereg napięciowy metali. Ogniwa galwaniczne. Teoria i instrukcja
 3. Data:
  1. Chemia organiczna. Polimery. Teoria i instrukcja
 4. Data:
  1. Zaliczenia


Bibliografia do przedmiotu chemia ogólna:

 1. Chemia dla inżynierów, podręcznik pod red. J. Banasia, W. Solarskiego, AGH Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydakt., Kraków 2008 (wyd. uzupeł. i popr.).
 2. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii z elementami teorii i obliczeń dla mechaników, skrypt pod red. Krystyny Moskwy, wyd. AGH, Kraków 2000.