Chemia Ogólna dla studentów studiów niestacjonarnych IMiR


 Zajęcia z chemii ogólnej dla I roku studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki obejmują:

 1. Wykłady,
 2. Ćwiczenia laboratoryjne.

Przedmiot kończy się egzaminem w sesji zimowej.


Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Klasyfikacja i nazewnictwo związków nieorganicznych. Typy reakcji chemicznych. Podstawy obliczeń chemicznych. Uzgadnianie reakcji chemicznych, reakcje redox. Stechiometria. Podstawy termochemii. Budowa atomu. Podstawowe cząsteczki elementarne i ich właściwości. Budowa cząsteczki. Wiązania chemiczne. Stany skupienia materii i ich charakterystyka. Przemiany fazowe. Roztwory. Stężenia roztworów. Szybkość reakcji. Równowaga chemiczna. Dysocjacja elektrolityczna. pH i pomiar pH. Reakcje w roztworach wodnych. Hydroliza soli. Reakcje elektrochemiczne. Ogniwa elektrochemiczne. Korozja i ochrona przed korozją. Elektroliza. Elementy chemii organicznej i chemii polimerów. Zastosowanie polimerów w technice.


Wykłady prowadzi dr hab. inż. Maria Starowicz.Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się według następującego harmonogramu:

 1. Podstawy obliczeń chemicznych. Przepisy BHP.
 2. a) Klasyfikacja związków nieorganicznych, b) Typy reakcji.
 3. a) Szereg napięciowy metali, ogniwa galwaniczne i właściwości chemiczne metali, b) Korozja elektrochemiczna i ochrona przed korozją.
 4. a) Podstawy chemii organicznej, b) Polimery.
 5. Zaliczenia.

Poniżej znajdują się pliki z teorią, instrukcje wykonania ćwiczeń oraz formularze sprawozdań:

 1. Klasyfikacja związków nieorganicznych: Teoria, instrukcja, formularz.
 2. Typy reakcji chemicznych: Teoria, instrukcja, formularz.
 3. Szereg napięciowy metali, ogniwa galwaniczne i właściwości chemiczne metali: Teoria, instrukcja, formularz.
 4. Korozja elektrochemiczna i ochrona przed korozją: Teoria, instrukcja, formularz.
 5. Podstawy chemii organicznej: Teoria, instrukcja, formularz.
 6. Polimery: Teoria, instrukcja, formularz.


Warunkiem zaliczenia laboratorium jest: obecność na zajęciach, oddanie poprawnie wykonanych sprawozdań oraz zdanie testu z teorii. Pytania do testu pochodzą z podręcznika "Chemia dla inżynierów" (odnośnik podany w bibliografii poniżej).


Bibliografia do przedmiotu chemia ogólna:

 1. Chemia dla inżynierów, podręcznik pod red. J. Banasia, W. Solarskiego, AGH Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydakt., Kraków 2008 (wyd.uzupeł.i popr.).
 2. Platforma E-chemia.
 3. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii z elementami teorii i obliczeń dla mechaników, skrypt pod red. Krystyny Moskwy, wyd. AGH, Kraków 2000.