Chemia Ogólna dla studentów kierunku Technologie Przemysłu 4.0


 Na zajęcia z Chemii Ogólnej składają się:

 1. Wykłady, 30 godzin,
 2. Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin,
 3. Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin.

Koordynatorem przedmiotu jest dr hab. Maria Starowicz, prof. AGH.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Klasyfikacja i nazewnictwo związków nieorganicznych. Typy reakcji chemicznych. Podstawy obliczeń chemicznych. Budowa atomu, konfiguracja elektronowa atomu, wiązania chemiczne, związki kompleksowe. Uzgadnianie reakcji chemicznych, reakcje redox. Stechiometria, podstawy obliczeń chemicznych. Układ okresowy pierwiastków, systematyka (właściwości pierwiastków), właściwości związków chemicznych. Przemiany fazowe. Kinetyka chemiczna. Statyka chemiczna. Stan równowagi. Przesunięcia równowagi chemicznej. Reguła Le Chateliera-Browna. Roztwory, sposoby wyrażania stężeń. Reakcje w roztworach wodnych. Dysocjacja elektrolityczna. Przegląd teorii kwasów i zasad. Pomiar pH. Reakcje w roztworach wodnych. Hydroliza soli. Reakcje elektrochemiczne. Ogniwa elektrochemiczne. Pomiar potencjału, elektrody wzorcowe. Szereg elektrochemiczny metali. Korozja elektrochemiczna metali i stopów. Ochrona przed korozją. Alternatywne źródła zasilania. Podstawy chemii organicznej: weglowodory, pochodne węglowodorów. Podstawy polimerów.


Ćwiczenia rachunkowe obejmują następujący zakres materiału:

Podstawowe prawa chemiczne. Klasyfikacja związków nieorganicznych, typy reakcji. Otrzymywanie soli, reakcje redoks. Stechiometria. Oblicznie stężeń roztworów, stężenie procentowe, molowe. Równowagi w roztworach, dysocjacja: stała i stopień, hydroliza, pH.


Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w semestrze letnim według następującego harmonogramu:

 1. Przepisy BHP, podział na zespoły, warunki zaliczenia.
 2. Wykonanie ćwiczeń:
  1. Klasyfikacja związków nieorganicznych: Teoria, Instrukcja
  2. Typy reakcji chemicznych: Teoria, Instrukcja
  3. Właściwości chemiczne metali: Teoria, Instrukcja
  4. Szereg napięciowy i ogniwa galwaniczne: Teoria, Instrukcja
  5. Korozja elektrochemiczna: Teoria, Instrukcja
  6. Ochrona przed korozją: Teoria, Instrukcja
  7. Podstawy chemii organicznej: Teoria, Instrukcja
  8. Polimery: Teoria, Instrukcja
 3. Zaliczenia


Bibliografia do przedmiotu chemia ogólna:

 1. E-Podręcznik AGH "Chemia ogólna".
 2. E-Podręcznik AGH "Podstawy chemii polimerów"
 3. Chemia dla inżynierów, podręcznik pod red. J. Banasia, W. Solarskiego, AGH Uczelniane Wyd. Nauk.-Dydakt., Kraków 2008 (wyd.uzupeł.i popr.).
 4. Platforma E-chemia.
 5. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii z elementami teorii i obliczeń dla mechaników, skrypt pod red. Krystyny Moskwy, wyd. AGH, Kraków 2000.