prof. dr hab. Mariusz Holtzer


Stanowisko:

Profesor zwyczajny


Adres:

Wydział Odlewnictwa AGH, pawilon D-8, ul.Reymonta 23, 30-059 Kraków, pokój: 45.


Telefon:

(+48) 12 617-27-56


Adres e-mail:

holtzer@agh.edu.pl


Aktywność naukowa:

Główną tematyką działalności prof. M. Holtzera jest ocena wpływu procesów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów odlewniczych, na środowisko w aspekcie zmniejszenia ich szkodliwego oddziaływania. Prowadzi szeroką współpracę z przemysłem, jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą (Niemcy, Słowacja, Czechy, Rosja, Chorwacja, W. Brytania) oraz organami administracji (m.in. Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).

 • Ocena oddziaływania przemysłu odlewniczego na środowisko,
 • Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w przemyśle odlewniczym,
 • Systemy zarządzania środowiskowego,
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • Recykling i zagospodarowanie odpadów,
 • Badanie wymywalności odpadów,
 • Badanie emisji gazów i pyłów w procesach odlewniczych,
 • Ocena materiałów odlewniczych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko,
 • Opracowywanie ekologicznych spoiw dla mas,
 • Analiza ciał stałych, cieczy i gazów,
 • Analiza procesów fizykochemicznych w odlewnictwie,
 • Oddziaływanie ciekłego metalu z materiałem ceramicznym,
 • Mechanizmy wiązania mas.

Prof. M. Holtzer jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowej Konferencji „Nowoczesne Technologie Odlewnicze – Ochrona Środowiska”.


Projekty


 • "Ocena szkodliwości materiałów stosowanych w odlewnictwie poddanych działaniu wysokiej temperatury w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i poprawy warunków pracy". Projekt rozwojowy NR07- 0016-10/2010. NCBiR, Wydział Odlewnictwa AGH (2010-2013). Kierownik projektu.
 • "Opracowanie materiało- i energooszczędnej technologii i uruchomienie produkcji wysokojakościowych odlewów ze staliwa manganowego na części maszyn i urządzeń do górnictwa i budowy dróg". Projekt celowy Nr ROW-III-164/2011 (2011-2012) (NOT). Wnioskodawca: Zakład Odlewniczy MODELFORM Sp. z o. o.. Kierownik prac badawczych.
 • "Uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów dla kolejnictwa ze specjalnego staliwa o wysokiej udarności w niskiej temperaturze w formach warstwowych z ekologicznych mas formierskich". Wnioskodawca CEMA-Mystal. Projekt celowy Nr ROW-III-220/2012 (NOT). Termin: 1.06.2012 – 30.06.2013. Kierownik części badawczej.
 • "Opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów ze staliwa stopowego o dużej odporności na zużycie ścierne w trudnych warunkach użytkowania". (NOT) (CEMA-Mystal). Projekt celowy Nr ROW-III-262/2012 (NOT). Termin: 1.11.2012 - 31.10.2013. Kierownik części badawczej.
 • "Opracowanie i wdrożenie do produkcji serii innowacyjnych utwardzaczy dla spoiwa geopolimerowego". (NOT) (PPH KRATOS s.c. Ozimek). Projekt celowy Nr ROW-III-315/2012 (NOT). Termin: 01.02.2013 - 31.10.2013. Kierownik części badawczej.
 • "Opracowanie innowacyjnej technologii termicznej utylizacji pyłów poregeneracyjnych z procesów odlewniczych z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego". (NCBiR) + MODELFORM i INPROEL. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa. Termin: 01.04.2012 – 31.12.2014 (Faza A), oraz 01.01.2015 – 31.03.2015 (Faza B). Umowa NCBiR: Nr INNOTECH-K1/IN1/57/156360/NCBR/12. Kierownik projektu.
 • "Badania mechanizmu oddziaływania produktów destrukcji termicznej spoiw na warstwę powierzchniową odlewów z żeliwa wysokojakościowego". (NCN). Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa. Termin: 7.08.2012 - 6.12.2014. Umowa NCN: nr UMO-2011/03/B/ST8/05869. Kierownik projektu.
 • "Ocena wpływu termicznej destrukcji mas formierskich z regeneratem i komponentami organicznymi na jakość odlewów ze stopów żelaza oraz na skład generowanych gazów ze szczególnym uwzględnieniem związków z grupy BTEX i WWA". Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Odlewnictwa. Termin realizacji: 01.07.2013 - 31.12.2015. Projekt NCBIR Nr PBS2/A5/30/2013). Kierownik projektu.

Promotorstwo zakończonych prac doktorskich (2012-2017)


 • M. Kubecki „Oznaczenie wybranych niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza, generowanych w procesie termicznego rozkładu mas formierskich z żywicami furanowymi" (2016)
 • S. Żymankowska–Kumon „Zmiany zachodzące w bentonitach odlewniczych pod wpływem temperatury” (2012).

Aktywność dydaktyczna:

 • Wykłady z przedmiotu Fizykochemia procesów metalurgicznych i odlewniczych dla kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych I st.,
 • Ochrona środowiska dla kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych,
 • Recykling w metalurgii i odlewnictwie dla kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych I st.,
 • Teoria procesów metalurgicznych i odlewniczych dla kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych II st.,
 • Teoria procesów metalurgicznych i odlewniczych dla kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich II st.,
 • Procesy wysokotemperaturowe w metalurgii i odlewnictwie dla kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych II st.,
 • Gospodarka odpadami dla kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych II st.,
 • Zrównoważony rozwój; studia doktoranckie,
 • Ochrona środowiska w odlewnictwie; studia doktoranckie/li>

Ważniejsze publikacje i wystąpienia:


Monografie


 • M. Holtzer, M. Górny, R. Dańko, "Microstructure and properties of ductile iron and compacted graphite iron castings. The effects of mold sand/metal interface phenomena". MONOGRAPHY Springer International Publishing ISBN 978-3-319-14582-2, pp. 158 (2015).
 • M. Holtzer, "Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza: podstawy fizykochemiczne". Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. ISBN: 978-83-01-17362-3
 • "Ocena szkodliwości materiałów stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji". Praca zbiorowa pod red. M. Holtzera i R. Dańko. Wydawnictwo naukowe AKAPIT, Kraków 2013.
 • "Wpływ dodatku regeneratu na jakość odlewów i szkodliwość mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji". Praca zbiorowa pod red. M. Holtzera. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT. Kraków 2015.

Publikacje


Wykaz w bazie Bibliografii Publikacji Pracowików AGH przygotowanej przez Bibliotekę Główną AGH.


Patenty


 • "Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych na surowiec wtórny"; Wynalazca: Z. PYTEL, J. MAŁOLEPSZY, M. HOLTZER, J. DAŃKO, R. DAŃKO. Opis patentowy ; PL 222091 B1 Udziel. 2015-08-17.
 • "The device for vibratory reclamation of used up foundry sand — Vorrichtung zur Schwingungsrückgewinnung von aufgebrauchtem Gießereisand". Wynalazca: DAŃKO J., HOLTZER M., DAŃKO R., Holtzer G., Kuźmin J., Matuszewski K., Przybyła K. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2689868 B1 ; Udziel.2016-10-12 ; Opubl. 2016-10-12.
 • "Device for recycling molding sand" / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; wynalazca: Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Grzegorz Holtzer, Jerzy Kuźmin, Krzysztof Matuszewski, Karol Przybyła. Stany Zjednoczone. Opis patentowy; US 9061288 B2; Udziel. 2015-06-23; Opubl. 2015-06-23. Zgłosz. nr US201313947154 z dn. 2013-07-22. Pełny tekst patentu.
 • "Moulding or core sand bonded by biodegradable polymeric binder"; Wynalazca: HOLTZER Mariusz, GRABOWSKA Beata. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku; EP 2564951 A1; Opubl. 2013-03-06. Zgłosz. nr EP20120460051 z dn. 2012-08-17. Pełny tekst patentu.
 • "Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych mas odlewniczych na surowiec wtórny"; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Jan MAŁOLEPSZY, Mariusz HOLTZER, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO. — Polska. — Opis patentowy; PL 222091 B1; Udziel. 2015-08-17; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.406328 z dn. 2009-10-23. Pełny tekst patentu.