Chemia Ogólna dla kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich WO


Kurs Chemii Ogólnej dla studentów I roku kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich odbywa się w formie:

 1. Wykłady, 25 godzin,
 2. Ćwiczenia laboratoryjne, 25 godzin,
 3. Ćwiczeń audytoryjnych, 10 godzin.

Przedmiot kończy się egzaminem. Koordynatorem kursu jest prof. dr hab. Edyta Proniewicz


Uwaga 1. Rozpoczęcie roku akademickiego


Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z kursu Chemia Ogólna (egzamin i/lub laboratorium) prowadzonego dla studentów I roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki mogą ubiegać się o przepisanie oceny. W terminie do 15 października br. należy przedłożyć u koordynatora kursu potwierdzony dokument podający ocenę.

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę z kursu Chemia Ogólna (egzamin i/lub laboratorium) prowadzonego na innych Wydziałach Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica lub prowadzonych w innych uczelniach mogą także ubiegać się o przepisanie oceny. W terminie do 15 października br. należy przedłożyć u koordynatora kursu sylabus kursu zaliczonego i potwierdzony dokument podający ocenę.

Po 15 października br. oceny z kursu Chemia Ogólna nie będą przepisywane.Uwaga 2. Harmonogram wykładów


Wykłady odbywają się w semestrze zimowym w terminach:

 • poniedziałek w godzinach 13:00-14:30,
 • piątek według harmonogramu.

Prowadzącym wykłady jest prof. dr hab. Edyta Proniewicz


Uwaga 3. Zakres tematyczny wykładów

 1. Budowa atomu
 2. Budowa materii i podstawowe prawa chemiczne
 3. Wiązania chemiczne
 4. Orbitale cząsteczkowe i hybrydyzacja
 5. Klasyfikacja związków nieorganicznych, typy reakcji chemicznych
 6. Podstawy chemii organicznej, klasyfikacja związków organicznych
 7. Podstawy chemii polimerów
 8. Kinetyka reakcji chemicznych, równowagi chemiczne, stała równowagi, przesunięcia równowagi chemicznej, reguła przekory
 9. Stany skupienia materii (właściwości gazów, cieczy i ciał stałych, ciekłych kryształów, plazmy)
 10. Roztwory, sposoby wyrażania stężeń, równowagi w roztworach, roztwory koloidalne, roztwory elektrolitów, dysocjacja, przewodnictwo, definicje kwasowości, solwoliza/hydroliza
 11. Podstawowe pojęcia z elektrochemii, ogniwa elektrochemiczne
 12. Korozja metali, ochrona przed korozją
 13. Właściwości pierwiastków bloku s
 14. Właściwości pierwiastków bloku p
 15. Właściwości pierwiastków bloku d

Uwaga 4. Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych


Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w semestrze zimowym w piątki według harmonogramu i prowadzone są przez prof. dr hab. Edytę Proniewicz, dr hab. Dorotę Kalisz oraz dr Dominikę Święch.


Uwaga 5. Informacje wstępne i tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

 1. Zagadnienia do teoretycznego przygotowania się do ćwiczeń, instrukcje wykonania doświadczeń i formularze sprawozdań do wszystkich ćwiczeń labolatoryjnych dostępne są w dokumencie: skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych.
 2. Ćwiczenie jest uznane za zaliczone w sytuacji, gdy student otrzyma z kolokwium ocenę przynajmniej 3.0, wykonana ćwiczenie w czasie zajęć laboratoryjnych i poprawnie sporządzi sprawozdanie, które zostanie dostarczone do prowadzącego ćwiczenia na kolejnych zajęciach i uzyska zaliczenia od prowadzącego.
 3. Tylko raz można poprawiać kolokwium/sprawozdanie w terminie do jednego miesiąca od daty wykonywania ćwiczenia, któreg kolokwium/sprawozdanie dotyczy.
 4. Po wykonanmiu doświadczeń i przed opuszczeniem sali laboratoryjnej należy uzyskać podpis prowadzącego ćwiczenia na sprawozdaniu. Sprawozdania bez podpisu prowadzącego grupę nie będą uznawane.
 5. Ocena z kolokwium i podpis prowadzącego ćwiczenia na sprawozdaniu są traktowane jako obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych.

 1. Omówienie warunków zaliczenia przedmiotu, przepisów BHP, podział na zespoły.
 2. Typy reakcji chemicznych
 3. Klasyfikacja związków nieorganicznych
 4. Twardość wody i równowagi w roztworach elektrolitów
 5. Lepkość
 6. Budowa atomu i właściwości chemiczne metali
 7. Szereg napięciowy i ogniwa galwaniczne
 8. Korozja elektrochemiczna
 9. Ochrona przed korozją
 10. Podstawy chemii organicznej
 11. Polimery

Uwaga 6. Pomoce dydaktyczne


Plik zawierające aktualny układ okresowy, szereg napięciowy metali oraz tabelę rozpuszczalności soli do samodzielnego wydruku.


Uwaga 7. Literatura do samodzielnego studiowania zagadnień

 1. E-Podręcznik AGH "Chemia ogólna".
 2. E-Podręcznik AGH "Chemia polimerów"
 3. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.